Cổng thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh An Giang
 
   Đăng nhập
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
Hoạt động Sở Ngành
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch hành động phòng chống dịch Corona (10/02/2020)

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona gây ra.

Kế hoạch đề ra triển khai, thực hiện trong toàn ngành về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona gây ra; thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐTBXH và Ủy ban nhân dân tỉnh để ngăn chặn dịch bệnh nCov; thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch nCoV để kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền các biện pháp xử lý phù hợp nhằm phòng, chống dịch nCov. Chủ động giải quyết, xử lý tốt khi có dịch xảy ra.

Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đưa ra, đó là:

1. Đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra: Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020, Công điện số 122a/CĐ-TTg ngày 30/01/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 335/LĐTBXH-VP ngày 28/01/2020, Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH, ngày 02/02/2020 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; Công văn số 79-CV/TW ngày 30/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Công văn số 977-CV/TU ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy; Công văn số 78/UBND-KGVX ngày 20/01/2020, Công văn số 88/UBND-KGVX ngày 26/01/2020, Công văn số 90/UBND-KGVX ngày 30/01/2020; Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 31/01/2020; Thông báo số 36/TB-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh; Công văn số 139/SLĐTBXH-LĐVL, Công văn số 143/SLĐTBXH-GDNN, Công văn số 147/ SLĐTBXH-VP, Công văn số 151/TB-SLĐTBXH của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội…

Tuyên truyền các biện pháp chủ động phòng bệnh theo hướng dẫn của các cơ quan y tế để cán bộ, công chức, viên chức, người dân, người lao động hiểu rõ và thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch nCov nhằm đảm bảo tính mạng, sức khỏe của người dân, người lao động, ngăn chặn, không để dịch lây lan, góp phần phòng chống dịch cho cộng đồng và xã hội.

2. Theo dõi, nắm bắt những vấn đề liên quan tới việc phòng, chống dịch bệnh nCoV để báo cáo kịp thời và đề xuất cơ quan có thẩm quyền ở địa phương các biện pháp xử lý phù hợp nhằm phòng, chống dịch bệnh nCoV.

3. Thực hiện rà soát, quản lý số lượng đối tượng lao động là người Trung Quốc tại các địa phương; giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của những người lao động nước ngoài xuất phát, trở về từ khu vực đang có dịch tại Trung Quốc (đặc biệt đối với các doanh nghiệp có sử dụng lao động là người Trung Quốc).

Căn cứ Kế hoạch này và căn cứ nhiệm vụ của các phòng, đơn vị, địa phương chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực, phương án phòng, sẵn sàng ứng phó phòng chống dịch:

1. Giao Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở quán triệt đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐTBXH và của UBND tỉnh để ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Trong thời gian Việt Nam công bố dịch bệnh nCoV, dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện đông người liên quan tới lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành, không tổ chức các hội thảo, hội nghị, tập huấn, phiên giao dịch việc làm, không tổ chức đưa người có công đi điều dưỡng… trường hợp cần thiết báo cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định.

2. Phòng Lao động - Việc làm:

Tham mưu Ban Giám đốc Sở có văn bản yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động là người nước ngoài tại các địa phương tạm dừng tiếp nhận lao động từ Trung Quốc về quê ăn Tết quay trở lại Việt Nam làm việc và lao động là người nước ngoài di chuyển qua các vùng dịch trong thời gian công bố dịch bệnh nCoV. Trong trường hợp đã tiếp nhận trở lại thì đề nghị doanh nghiệp phải báo cáo danh sách những lao động của doanh nghiệp vừa trở về Việt Nam từ Trung Quốc cùng với những thông tin cần thiết theo yêu cầu, thực hiện các biện pháp cách ly tại nơi ở và nơi làm việc theo hướng dẫn của cơ quan y tế, đồng thời theo dõi, kiểm tra sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam.

Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan và Phòng LĐTBXH các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống kê, cập nhật số liệu, thông tin liên quan tới lao động nước ngoài đến từ các vùng có dịch (đặc biệt là lao động Trung Quốc), rà soát số lao động của tỉnh làm việc ở Trung Quốc để kịp thời tham mưu Giám đốc Sở báo cáo Bộ LĐTBXH, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tham gia khuyến cáo các doanh nghiệp có chức năng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài tạm thời lùi thời gian xuất cảnh đối với lao động An Giang sang làm việc tại các nước có các trường hợp nhiễm dịch bệnh nCoV (nếu có); trong trường hợp cần thiết xuất cảnh, người lao động cần phải được quán triệt để chủ động các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh nCoV, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về y tế của cơ quan chức năng Việt Nam và nước tiếp nhận lao động.

Tạm dừng tham mưu Ban giám đốc cấp giấy phép lao động mới cho lao động nước ngoài đến từ các vùng có dịch đến làm việc tại An Giang trong thời gian Việt Nam công bố dịch nCoV.

Chủ trì phối hợp với ngành Y tế quản lý, theo dõi kiểm tra y tế đối với nhóm đối tượng lao động là người Trung Quốc đã trở lại địa bàn tỉnh làm việc theo hướng dẫn của ngành Y tế. Đồng thời phối hợp với ngành Y tế, Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh, UBND huyện Châu Thành và các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ các lao động Trung Quốc đang được cách ly tại Khu công nghiệp Bình Hòa.

3. Phòng Giáo dục nghề nghiệp

Tham mưu Ban giám đốc chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với cơ quan y tế địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tập trung đẩy mạnh các hoạt động vệ sinh khử trùng phòng học, nơi học để phòng, chống dịch bệnh nCoV…. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 143/SLĐTBXH-GDNN ngày 03/2/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

4. Phòng Bảo trợ Xã hội, Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội

Chủ động kiểm tra, giám sát Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Cơ sở Điều trị và Cai nghiện ma túy và các Cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng tránh lây lan dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế, tăng cường thực hiện kiểm tra, chăm sóc y tế, tiến hành khử trùng, chủ động phòng, chống dịch bệnh nCoV tại các Trung tâm, đơn vị.

5. Các đơn vị trực thuộc Sở, các Trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, Cơ sở Điều trị và cai nghiện ma túy tỉnh và Cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh

Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. Chuẩn bị đầy đủ hóa chất khử khuẩn, vật tư, phương tiện, nhân lực, kinh phí... để phòng ngừa và sẵn sàng xử lý khi có dịch xảy ra tại đơn vị

Tổ chức giám sát chặt chẽ các triệu chứng ho, khó thở, sốt > 38oC, phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm bệnh, cách ly triệt để, theo dõi các trường hợp có tiếp xúc nghi ngờ nhiễm bệnh và báo ngay tuyến y tế cơ sở gần nhất.

Tăng cường thực hiện vệ sinh môi trường, bếp ăn, phòng ở của các khu, trại phục vụ chăm sóc, quản lý đối tượng, tăng cường kiểm soát khách thăm, thân nhân học viên thăm nuôi và hướng dẫn phòng chống dịch nCoV ngay từ đầu tiếp xúc với học viên; khi có dịch bệnh, chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng địa phương để được hỗ trợ phòng chống dịch;

Tổ chức tuyên truyền, thông tin kịp thời bằng nhiều hình thức về tình hình phòng chống dịch bệnh đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, học viên, trại viên để hiểu rõ và không chủ quan cũng như không hoang mang, lo lắng quá mức, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch nCoV theo đúng chỉ đạo và khuyến cáo của ngành Y tế.

Thành lập 01 phòng cách ly khi tiếp nhận đối tượng mới vào đơn vị và 01 phòng cách ly đối với những trường hợp đối tượng có dấu hiệu viêm phổi, ho, sốt.

6. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Tham mưu Ban giám đốc Sở bố trí kinh phí cần thiết để thực hiện phòng, tránh dịch nCoV kịp thời.

7. Văn phòng Sở là bộ phận thường trực đảm bảo bố trí phương tiện di chuyển khi cần thiết; phối hợp với Sở Y tế để hỗ trợ các đơn vị thuộc Sở trong công tác phòng chống dịch; theo dõi tổng hợp, tham mưu Giám đốc Sở báo cáo tình hình, kết quả tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ LĐTBXH và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đề nghị các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc chuẩn bị bố trí nhân sự để khi cần thiết Ban giám đốc sẽ trưng dụng từ 01 đến 02 người.

8. Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố

Chủ động nắm bắt tình hình lao động tại địa phương, giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của những người lao động nước ngoài xuất phát, trở về từ khu vực đang có dịch tại Trung Quốc (đặc biệt đối với các doanh nghiệp có sử dụng lao động là người Trung Quốc); rà soát số lao động tại địa phương làm việc ở Trung Quốc quay về Việt Nam dịp Tết (nếu có).

Thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch nCov; khi phát hiện trường hợp người dân, người lao động mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh phải thông báo ngay đến cơ quan y tế, UBND huyện tại địa phương và Sở LĐTBXH.

Kế hoạch số 165/KH-SLĐTBXH:xem tại đây

 

Minh Triệu

Các tin đã đưa:
Kiểm tra công tác phòng chống dịch CoVid 19 tại các doanh nghiệp (27/02/2020)
Kiểm tra công tác phòng chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại cơ sở Điều trị cai nghiện ma túy (12/02/2020)
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV (10/02/2020)
Công điện tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (02/02/2020)
Triển khai phối hợp trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (02/02/2020)
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 (21/01/2020)
Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020 (18/01/2020)
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác đưa lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2019 và định hướng thực hiện trong thời gian tới (07/01/2020)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020 (27/12/2019)
Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi tỉnh An Giang năm 2019 (02/11/2019)
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu
 

Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: Số 97, đường Trần Quang Diệu nối dài, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, tp Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (02963) 852 851
Email: soldtbxh@angiang.gov.vn