|
Bảo trợ xã hội

Thực hiện Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh năm 2020; An Giang đã triển khai khởi công xây dựng nhà ở 517 hộ người có công với cách mạng, trong đó cất mới 274 hộ; sửa chữa 243 hộ.


Theo báo cáo của UBND huyện Châu Thành, đến nay, huyện đã thực hiện chính sách hỗ trợ cho 4.835 đối tượng là người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với tổng số tiền là 4.835.000.000 đồng.


Nhằm đảm bảo có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững; Thực hiện Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang đợt 1 năm 2020, An Giang đã triển khai xây dựng và hỗ trợ cho 274 hộ nghèo về nhà ở.
Liên Kết website