|
Hoạt động ngành


Sáng ngày 11/01, Bộ Lao động- TBXH tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021. Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Lao động- TBXH Đào Ngọc Dung chủ trì hội nghị.


Căn cứ Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.


Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 2997/SLĐTBXH-VP về việc triển khai Công văn số 828/UBND-KGVX và Thông báo Kết luận số 519/TB-VPUBND.


Ngày 21/12/2020, Sở Lao động- TBXH tổ chức Hội nghị tổng kết Pháp lệnh người có công với cách mạng và công tác xác nhận người công với cách mạng cùng với Tổng kết công tác Lao động - TBXH năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo UBND, Phòng Lao động- TBXH các huyện, thị, thành.