|

Hoạt động ngành

Công bố danh mục TTHC mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – TBXH tỉnh An Giang

UBND tỉnh vừa hành Quyết định số 688/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.

Theo đó, UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ về lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, gồm công bố mới 31 TTHC cấp tỉnh, 1 TTHC cấp huyện, 1 TTHC cấp xã; bãi bỏ 26 TTHC cấp tỉnh, 2 TTHC cấp huyện, 2 TTHC cấp xã.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đăng tải công khai và niêm yết dữ liệu đúng theo quy định; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để thiết lập quy trình điện tử lên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử cấp tỉnh.

Đính kèm Quyết định số 688/QĐ-UBND

Tải về