|

Thông tin cần thiết

Danh bạ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

Tải về
STT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Email
I. Ban Giám đốc
1 Châu Văn Ly Giám đốc 0917.287.578 cvly@angiang.gov.vn
2 Phạm Sơn Phó Giám đốc 0913.679.740 pson@angiang.gov.vn
3 Phan Văn Tuấn Phó Giám đốc 0909.050.569 pvtuan@angiang.gov.vn
4 Nguyễn Thị Bảo Trân Phó Giám đốc 0908770666 ntbtran@angiang.gov.vn
II. Văn phòng Sở
1 Lê Viết Hùng Chánh Văn phòng 0913896368 lvhung@angiang.gov.vn
2 Võ Minh Triệu Phó Chánh Văn phòng 0979713778 vmtrieu@angiang.gov.vn
3 Nguyễn Thị Mai Anh Phó Chánh Văn phòng 0917726881 maianhagi@gmail.com
III. Thanh tra Sở
1 Phan Ngọc Khiêm Chánh Thanh tra 0918.398.565 pnkhiem@angiang.gov.vn
2 Đặng Văn Kể Phó Chánh TT 0918.951.854 dvke@angiang.gov.vn
VI. Phòng Kế hoạch - Tài chính
1 Lê Thành Chính Trưởng phòng 0918.184.341 ltchinh@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Ngọc Phương Phó TP 0907.229.226 nnphuong01@angiang.gov.vn
V. Phòng Bảo Trợ Xã hội
1 Võ Thị Cẩm Hường Trưởng phòng 0916.777.890 vtchuong@angiang.gov.vn
2 Ngô Văn Hoàng Phó TP 0376.000.024 nvhoang@angiang.gov.vn
VI. Phòng Người có công
1 Nguyễn Thị Lan Phương Trưởng phòng 0919.005.101 ntlphuong@angiang.gov.vn
2 Trần Thu Nga Phó TP 0945.169.424 ttnga@angiang.gov.vn
VII. Phòng Lao động - việc làm
1 Nguyễn Hoàng Minh Thư Trưởng phòng 0913.776.321 nhmthu@angiang.gov.vn
2 Nguyễn Cao Trí Phó TP 0988.994.452 nctri@angiang.gov.vn
VIII. Phòng Giáo dục nghề nghiệp
1 Thái Thị Bạch Lan Trưởng phòng 0985.772.890 ttblan@angiang.gov.vn
IX. Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em - Bình đẳng giới
1 Đặng Huy Châu Trưởng phòng 0918027714 dhchau@angiang.gov.vn
3 Nguyễn Thị Kim Thoa Phó Trưởng phòng 0948643131 ntkthoa02@angiang.gov.vn
X. Phòng Phòng chống Tệ nạn xã hội
1 Nguyễn Văn Đạt Trưởng phòng 0942.156.677 nvdat@angiang.gov.vn
2 Huỳnh Thanh Nghị Phó Trưởng phòng 0919670440 htnghi01@angiang.gov.vn

Các tin đã đưa