|

Giới thiệu chung

BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám đốc Châu Văn Ly

1.1. Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Sở và Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở được quy định tại Quyết định 68/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 68/2019/QĐ-UBND và Quy chế làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang; Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và trước pháp luật trong việc quản lý các hoạt động của ngành trên địa bàn tỉnh

1.2. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực sau:

- Chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; quy hoạch; kế hoạch dài hạn, hàng năm và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Quyết định, chỉ đạo các vấn đề về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình của Sở và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Sở;

- Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác phòng chống tham nhũng, công tác đối ngoại, kế hoạch - tài chính, các công trình, dự án về xây dựng cơ bản và công tác thanh tra.

1.3. Ngoài lãnh đạo, điều hành chung, trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Sở.

1.4. Theo dõi công tác Lao động, Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, huyện Phú Tân.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, thường trực Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh An Giang, tham gia thành viên các Ban chỉ đạo, các Hội đồng của tỉnh theo phân công của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh).

1.5. Chủ tịch các Hội đồng của Sở (Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỹ luật, Hội đồng khoa học, Hội đồng sáng kiến,…), Trưởng các Ban chỉ đạo của Sở theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

1.6. Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định.

2. Phó Giám đốc - Nguyễn Thị Bảo Trân

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

2.1. Công tác Văn phòng; công tác thực hiện cải cách hành chính theo quyết định của UBND tỉnh; giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, công nghệ thông tin; công tác trẻ em; người có công với cách mạng; hoạt động Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bình đẳng giới tỉnh An Giang.                                                                    2.2. Giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

2.3. Điều hành, xử lý các hoạt động thường xuyên của cơ quan.

2.4. Ký tạm ứng kinh phí các hoạt động của Sở.

2.5. Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở; Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới; Phòng Người có công; Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em.

2.6. Theo dõi công tác Lao động, Thương binh và Xã hội trên địa bàn  huyện An Phú, huyện Châu Phú, thị xã Tân Châu.

2.7. Tham gia các Ban chỉ đạo, hội đồng theo quyết định của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các Ban chỉ đạo, Hội đồng của Sở theo phân công Ban giám đốc.

3. Phó Giám đốc - Phan Văn Tuấn

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

3.1. Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi Sở quản lý.

3.2. Công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững.

3.3. Theo dõi, điều hành Dự án Quản trị Quyền trẻ em Thanh thiếu niên LGBT tiếp cận giáo dục, y tế và các dịch vụ xã hội; Dự án ENHANCE của tổ chức ILO về Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em tại Việt Nam; Dự án hỗ trợ của tổ chức JICA.

3.4. Giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

3.5. Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội; Cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tỉnh An Giang; Phòng Bảo trợ xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội.

3.6. Theo dõi Theo dõi công tác Lao động, Thương binh và Xã hội địa bàn huyện Tịnh Biên, huyện Tri Tôn.

3.7. Tham gia các Ban chỉ đạo, hội đồng theo quyết định của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các Ban chỉ đạo, Hội đồng của Sở theo phân công Ban Giám đốc.

4. Phó Giám đốc - Phạm Sơn

Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

4.1. Giáo dục nghề nghiệp, việc làm, lao động tiền lương, lao động nước ngoài, bảo hộ lao động, an toàn lao động - vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

4.2. Giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

4.3. Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Phòng Lao động - Việc làm; Phòng Giáo dục nghề nghiệp; Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang; các Trường trung cấp nghề thuộc Sở quản lý.

4.4. Theo dõi Theo dõi công tác Lao động, Thương binh và Xã hội địa bàn huyện Chợ Mới, huyện Thoại Sơn, huyện Châu Thành.

4.5. Tham gia các Ban chỉ đạo, hội đồng theo quyết định của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các Ban chỉ đạo, Hội đồng của Sở theo phân công Ban giám đốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021.

Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 307/QĐ-SLĐTBXH ngày 26/3/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở cùng các ông có tên tại Điều 3, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Các tin đã đưa