|

Giới thiệu chung

PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

1. Văn phòng Sở

    - Chánh Văn phòng: Lê Viết Hùng

    - Số điện thoại: 0913896368

 

2. Thanh tra Sở

   - Chánh Thanh tra: Phan Ngọc Khiêm

   - Số điện thoại: 0918398565

 

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

   - Trưởng phòng: Lê Thành Chính

   - Số điện thoại: 0918184341

 

4. Phòng Người có công;

  - Trưởng phòng: Nguyễn Thị Lan Phương

  - Số điện thoại: 0919005101

 

5. Phòng Lao động - Việc làm

   - Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Minh Thư

   - Số điện thoại: 0913776321

 

6. Phòng Giáo dục nghề nghiệp

   - Trưởng phòng: Thái Thị Bạch Lan

   - Số điện thoại: 0985772890

 

7. Phòng Bảo trợ xã hội

  - Trưởng phòng: Võ Thị Cẩm Hường

  - Số điện thoại: 0916777890

 

8. Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới

  - Trưởng phòng: Đặng Huy Châu

  - Số điện thoại: 0918027714

 

9. Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội

  - Trưởng phòng: Nguyễn Văn Đạt

  - Số điện thoại: 0888319779

 

 


Các tin đã đưa