|
Giáo dục nghề nghiệp

Năm 2020, Ngành Lao động- TBXH đã tích cực phối hợp với các ngành, các cấp quan tâm đẩy mạnh công tác chỉ đạo các cơ sở đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đồng thời thực hiện tốt công tác đào tạo nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo, cung ứng nguồn lực lao động có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.