|
Hoạt động ngànhTích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, đồng thời đảm bảo an toàn, an sinh xã hội đối với các nhóm đối tượng thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội quản lý.