|

Giới thiệu chung

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ban Giám đốc:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Giám đốc, không quá 03 Phó Giám đốc và làm việc theo chế độ thủ trưởng.

b) Giám đốc là người đứng đầu Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực hoạt động của ngành.

c) Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định; Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụ trách một hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

đ) Căn cứ quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy chế tổ chức hoạt động của Sở.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang gồm:

a) Văn phòng Sở (bao gồm công tác pháp chế);

b) Thanh tra Sở;

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

d) Phòng Người có công;

đ) Phòng Lao động - Việc làm;

e) Phòng Giáo dục nghề nghiệp;

g) Phòng Bảo trợ xã hội;

h) Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới;

i) Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội;

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang gồm:

a) Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh An Giang;

b) Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh An Giang;

c) Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh An Giang;

d) Cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang;

đ) Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh An Giang;

e) Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ An Giang;

g) Trường Trung cấp Kỹ thuật - Tổng hợp An Giang.

h) Ban quản trang nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang.


Các tin đã đưa