|

Hoạt động ngành

Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang năm 2021

Căn cứ Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2021.

Căn cứ Kế hoạch số 1103/KH-SLĐTBXH ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2021.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 tại các đơn vị trực thuộc Sở như sau:

1. Hình thức, chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng:

- Tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

- Tổng số chỉ tiêu cần tuyển là 25 chỉ tiêu (đính kèm thông tin chi tiết về các chỉ tiêu tuyển dụng).

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

2.1. Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển.

d) Có lý lịch rõ ràng.

đ) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm:

- Trình độ đào tạo với chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm dự tuyển.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (đối với vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng, đại học) hoặc bậc 1 (đối với vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tương đương trong kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2021 được thực hiện theo Công văn số 217/UBND-KGVX ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy đổi, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh An Giang.

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2.2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

3. Nội dung xét tuyển:

Việc xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị). Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi phỏng vấn tại vòng 2.

4. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Người đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và lệ phí theo đường bưu điện (không giao dịch nộp trực tiếp tại Sở, do tình hình dịch bệnh Covid-19). Ngoài ra, thí sinh nộp kèm theo phiếu đăng ký dự tuyển:

+ Bản chụp (không cần sao y) văn bằng, bảng điểm học tập, chứng chỉ;

+ Bản chụp đối tượng ưu tiên (nếu có);

+ Bốn phong bì thư có dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ người nhận là thí sinh, số điện thoại (để Hội đồng xét tuyển gửi các thông báo có liên quan đến người dự tuyển theo quy định).

- Lệ phí: thực hiện theo Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mức thu phí tuyển dụng: 500.000 đồng/thí sinh.

- Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 08/6/2021 đến hết ngày 08/7/2021.

- Địa chỉ tiếp nhận: Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, số 97 đường Trần Quang Diệu (nối dài), phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Mọi thắc mắc liên quan đến việc đăng ký dự tuyển, vui lòng liên hệ Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội qua số điện thoại: 02963.852.851 để được hướng dẫn, giải đáp.

Lưu ý: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện.

*****Tài liệu đính kèm: File đính kèm