|

Hoạt động ngành

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng giải pháp để nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2021

Hằng năm, để nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tại đơn vị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang đều tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2020, theo kết quả phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang tại Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang được xếp hạng 4 trên tổng số 17 đơn vị cấp tỉnh về chỉ số cải cách hành chính, đây là một kết quả rất phấn khởi, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện quản trị, hành chính công và hướng tới việc sử dụng dịch vụ công của nền hành chính nhà nước đối với công dân.

Để phát huy kết quả đạt được, tiếp tục giữ vững và phấn đấu hơn nữa trong quá trình nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang đã xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2021 theo chỉ đạo tại Kế hoạch số 309/KH-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh An Giang về thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang năm 2021. Theo đó, Sở tập trung thực hiện 8 giải pháp để nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của Sở, là:  Thông tin, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức về các nội dung của Chỉ sPAPI đcán bộ, công chức biết đầy đủ các nội dung, các tiêu chí thành phn và nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ số PAPI đối với sự phát triển bền vững của tỉnh; Thông tin, tuyên truyền đến người dân được biết, được tham gia, giám sát việc thực hiện các quy định của ngành theo quy chế đã đề ra, đồng thời gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính của ngành; Công bố, công khai các thông tin hữu ích, đáng tin cậy cho người dân tại địa phương; Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Thực hiện tốt Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, công dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan; Đăng tải công khai thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia, công bố kết quả giải quyết thủ tục hành chính để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tra cứu và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Thực hiện đổi mới chính sách bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi; Thực hiện tốt công tác an ninh, trật tự trong cơ quan, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

Tất cả các giải pháp Sở đề ra, nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công của đơn vị, góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn; Tạo sự chuyn biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, huy động sức mạnh tng hp của cả hệ thống hành chính ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của đơn vị, từng bước cải thiện chất lượng quản trị và hành chính công từ Sở đến các đơn vị trực thuộc, nhằm đáp ứng sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu góp phần nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của Sở ngày càng tốt hơn./.