|

Thông báo

V/v góp ý dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp (cấp, cấp lại, gia hạn) giấy phép lao động

Tải về