|

Thanh tra

Thanh tra việc xét duyệt, xác nhận hồ sơ bệnh binh; xác lập hồ sơ thương binh theo Thông tư liên tịch số 20/2000; việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng

 

Ngày 31/3/2023, tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, Đoàn thanh tra tiến hành công bố quyết định thanh tra việc xét duyệt, xác nhận hồ sơ bệnh binh; xác lập hồ sơ thương binh theo Thông tư liên tịch số 20/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 20/9/2000 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế; việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng đối với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Long Xuyên, thị xã Tân Châu và các huyện: Châu Thành, Phú Tân, An Phú, Chợ Mới, Tri Tôn, Thoại Sơn.

Tham dự buổi công bố có đại diện lãnh đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Long Xuyên, thị xã Tân Châu và các huyện: Châu Thành, Phú Tân, An Phú, Chợ Mới, Tri Tôn, Thoại Sơn; bà Nguyễn Thị Bảo Trân - Trưởng Đoàn thanh tra và các thành viên trong Đoàn thanh tra.

Thực hiện theo Quyết định số 2510/QĐ-SLĐTBXH ngày 03/12/2022 và Quyết định số 172/QĐ-SLĐTBXH ngày 08/02/2023 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Ngày 27/3/2023, Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định số 589/QĐ-SLĐTBXH về thanh tra việc xét duyệt, xác nhận hồ sơ bệnh binh; xác lập hồ sơ thương binh theo Thông tư liên tịch số 20/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 20/9/2000 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế; việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng đối với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Long Xuyên, thị xã Tân Châu và các huyện: Châu Thành, Phú Tân, An Phú, Chợ Mới, Tri Tôn, Thoại Sơn.

Thay mặt Đoàn Thanh tra bà Nguyễn Thị Bảo Trân - Trưởng Đoàn thanh tra đã thông qua toàn văn Quyết định số 589/QĐ-SLĐTBXH ngày 27/3/2023 và một số quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, Thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản pháp luật có liên quan, nội dung thanh tra bao gồm: việc xét duyệt, xác nhận hồ sơ bệnh binh; xác lập hồ sơ thương binh theo Thông tư liên tịch số 20/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 20/9/2000 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế; việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng.

Các đơn vị được thanh tra đều thống nhất với nội dung thanh tra, ghi nhận các ý kiến của Đoàn thanh tra và sẽ phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu đầy đủ, kịp thời để Đoàn thanh tra sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Bà Nguyễn Thị Bảo Trân - Trưởng Đoàn thanh tra phát biểu: Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch của Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã được Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt. Qua thanh tra nhằm khắc phục, chấn chỉnh các thiếu sót, tồn tại đồng thời giúp các đơn vị thực hiện tốt trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng.