|

Thanh tra

Triển khai kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động, an toàn - vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội tại 05 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

 

 

Triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 của Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang đã được Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang phê duyệt tại Quyết định số 2481/QĐ-SLĐTBXH ngày 01/12/2022. Đồng thời thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023, với chủ đề: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”. Ngày 26/4/2023, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động, an toàn - vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH MM Mga Market (Việt Nam) tỉnh An Giang, Công ty TNHH XD DVTM Mạnh Nghĩa, Công ty CP Cảnh Toàn, Công ty TNHH MTV Thiên Tân 1 và Công ty TNHH MTV Thuận Phát Garment An Giang.

Với mục đích nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc chấp hành đúng các quy định của pháp luật về lao động, an toàn - vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo thực hiện đúng, đủ các chế độ, chính sách về lao động, các chế độ bảo hiểm đối với người lao động trong quá trình sử dụng lao động, sản xuất kinh doanh; ghi nhận các kiến nghị, ý kiến hợp lý, chính đáng của các doanh nghiệp về cơ chế chính sách để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế giúp doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững. Đồng thời, qua kiểm tra chấn chỉnh các thiếu sót, tồn tại, hạn chế của các doanh nghiệp được kiểm tra, giúp các doanh nghiệp thực hiện tốt, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về lao động, an toàn - vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội và sẽ kiên quyết xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp cố tình không chấp hành các quy định pháp luật về lao động, an toàn - vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội./.