|

Đảng - Đoàn thể

Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng ngày 24/6/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị được thực hiện trong điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tham dự hội nghị có đồng chí Thái Minh Hiển  - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Châu Văn Ly – Tỉnh ủy viên, Bí thư, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Trân – Phó Bí thư, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Sở, các đồng chí chi ủy viên của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.

Đồng chí Thái Minh Hiển  - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối

Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Phát biểu khai mạc và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta diễn ra ngay vào những ngày đầu năm 2021. Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng, đó là: kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -  2025; xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước tới năm 2045; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng (không thay đổi); kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng đã thông qua và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Ý nghĩa của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm lần này là việc xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đây là những dấu mốc rất quan trọng, năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; năm 2045- kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là điểm mới có ý nghĩa rất quan trọng của Đại hội.

Tiếp đó, đồng chí Hồ Thanh Trường – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã quán triệt nội dung Nghị quyết XIII; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Hồ Thanh Trường – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Cơ quan

và Doanh nghiệp tỉnh

Quang cảnh Hội nghị

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Trân – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở

Kết thúc Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Bảo Trân – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở đánh giá cao tinh thần học tập, quán triệt nghiêm túc của các Đảng viên. Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, đồng chí yêu cầu Ban chi ủy các chi bộ sẽ triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên tại đơn vị; cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên và phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học. Gắn với cụ thể hóa việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Sở và các chi bộ.