|

Đảng - Đoàn thể

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2022

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người cộng sản kiên trung, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trọn cả cuộc đời, Người đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân, vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức, vì hòa bình và công lý trên thế giới. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức Đảng, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước và phục vụ Nhân dân. Xác định tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian qua, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội An Giang đã tổ chức học tập, làm theo Bác nghiêm túc và hiệu quả, với tinh thần “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; “học đi đôi với làm theo”.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 25-KH/ĐUK ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022, theo chuyên đề được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổ chức biên soạn: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch số 158-KH/ĐUSLĐTBXH ngày 28/02/2022 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo nội dung chuyên đề năm 2022 của tỉnh để tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Sở về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên nhằm góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của Tỉnh; các quy định về nêu gương và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh”, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tỉnh.

Nội dung học tập được Sở chú trọng vào:

- Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 25/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” và thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Quán triệt, tổ chức học tập, sinh hoạt thường xuyên nội dung Chuyên đề năm 2022 của Tỉnh: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cấp ủy, chi bộ, đồng thời lồng ghép trong các hoạt động của cơ quan.

- Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên đều viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, những kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thời gian qua, Bí thư Đảng ủy Sở đề nghị, toàn Đảng ủy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác. Thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm nhuần, thấm sâu vào mỗi con người, vào trong lề lối làm việc và thái độ phục vụ nhân dân. Từ đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khơi dậy khát vọng cống hiến, phát triển ngành, góp phần phát triển tỉnh nhà và đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và người lao động trong ngành lao động-thương binh và xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng ủy Sở và các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra trong năm 2022 thuộc lĩnh lực lao động - người có công và xã hội./.