|

Đảng - Đoàn thể

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

 

 

Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, thiết thực với nhiều cách làm mới, sáng tạo, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 để tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chi ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 33-CTr/TU  ngày 21/5/2015 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; các nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết của Trung ương; chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối và thiết thực triển khai thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2023 “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhằm đảm bảo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đúng định hướng, thiết thực, hiệu quả, Đảng ủy Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề ra các nội dung: (1) Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng tăng cường quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 25/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” gắn với cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên. (2) Triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 của Tỉnh trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của đơn vị, kết hợp với triển khai, thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU ngày 21/5/2015, các nghị quyết của Trung ương; chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối và của Sở thời gian gần đây và tổ chức tốt các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025. (3) Tổ chức học tập, sinh hoạt thường xuyên nội dung chuyên đề năm 2023 của Tỉnh về “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. (4) Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên đều phải viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để thực hiện tổ chức làm theo và nêu gương. (5) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên nâng cao nhận thức và vận dụng một cách đúng đắn, sáng tạo quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa, xây dựng con người trong tình hình mới. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Tỉnh, của ngành như: kỷ niệm 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2023); kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023); kỷ niệm 143 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2023); kỷ niệm 191 năm thành lập tỉnh An Giang “Ngày 22/11 hằng năm” (1832 - 2023); kỷ niệm các năm tròn ngày thành lập, ngày truyền thống của bộ, ngành, Tỉnh và kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, danh nhân văn hóa ... (6) Xác định các nội dung đột phá năm 2023 nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như: Nâng cao văn hóa tự phê bình và phê bình trong Đảng. Đề cao văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Đảng về trách nhiệm gương, để việc nêu gương trở thành hành động tự giác “Văn hóa nêu gương”. Xây dựng văn hóa trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và người lao động. Tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện lệch lạc, khuynh hướng. Xây dựng cơ quan đời sống văn hóa lành mạnh.

Với các nội dung đã đề ra, Đảng ủy Sở Lao động-Thương binh và Xã hội yêu cầu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn chặt với thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của Sở; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn; thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên phải phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương trong việc làm theo, nhất là người đứng đầu. Đảng ủy Sở, Đảng ủy bộ phận, Chi ủy các Chi bộ, cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc Sở lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền thường xuyên có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú nhằm lan tỏa sâu rộng, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên trong Đảng ủy Sở học tập, làm theo và nêu gương. Thông qua việc nghiên cứu, học tập nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng ủy Sở; xác định rõ hơn những quan điểm, chủ trương, giải pháp xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó khơi dậy và phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh con người An Giang, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.