|

Chuyển đổi số - Đề án 06

Thí điểm thực hiện chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Nhằm mục đích tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các chế độ chính sách, thay đổi dần tập quán sử dụng tiền mặt trong hoạt động thanh toán đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh An Giang; giảm chi phí liên quan đến tiền mặt, giảm tỷ lệ lưu thông tiền mặt trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng chính sách điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh
toán không dùng tiền mặt. Từng bước cải cách thủ tục hành chính trong chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với người dân, bảo đảm chi trả kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính.

Ngày 15 tháng 5 năm 2023 UBND tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 360/KH-UBND về việc triển khai thí điểm thực hiện chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Châu Đốc và thị xã Tịnh Biên tỉnh An Giang (gọi tắt là Kế hoạch số 360/KH-UBND)

Theo Kế hoạch chọn hệ thống Bưu điện tỉnh thực hiện thí điểm chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Châu Đốc và thị xã Tịnh Biên tỉnh An Giang. Hệ thống Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả, bảo đảm hạ tầng và công nghệ chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; liên kết đơn vị dịch vụ khác hoặc ngân hàng thương mại mở tài khoản nhận trợ cấp cho đối tượng thụ hưởng (không làm phát sinh chi phí mở và duy trì tài khoản nhận trợ cấp của đối tượng); đảm bảo mạng lưới chi trả tới cấp xã. Đối với các trường hợp đặc biệt như: Người cao tuổi sức khỏe yếu, người khuyết tật không thể đi lại, không sử dụng được điện thoại, không có người ủy quyền và trường hợp đặc biệt khác…, đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm chi trả tới địa chỉ của đối tượng hoặc thông qua người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị cung cấp dịch vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch và hướng dẫn quy trình thực hiện chi trả trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt cho cán bộ công chức Lao động - Thương binh và Xã hội, nhân viên đơn vị cung cấp dịch vụ và đối tượng thụ hưởng; phối hợp với các đơn vị cung ứng dịch vụ, các cơ quan liên quan giám sát việc thự chiện chi trả cho đối tượng; tổng kết đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chi trả chính trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt tại thành phố Châu Đốc, thị xã Tịnh Biên và triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh; định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân Tỉnh tình hình, kết quả thực hiện.

Ngành Bưu điện tỉnh mở tài khoản và cấp thẻ nhận trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Châu Đốc

 

Ngành Bưu điện tỉnh mở tài khoản và cấp thẻ nhận trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thị xã Tịnh Biên

 

Đến nay, 02 địa phương thực hiện thí điểm chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội đã rà soát mở tài khoản và cấp thẻ nhận trợ cấp cho trên 2.400 đối tượng bảo trợ xã hội./.