|

Thanh tra

Tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động và báo cáo trực tuyến

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang vừa ban hành Công văn số 1136/SLĐTBXH-TT ngày 19/5/2021 về việc yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh-dịch vụ  trên địa bàn tỉnh An Giang (gọi tắt là Doanh nghiệp) thực hiện công tác tự kiểm tra thực hiện Pháp luật Lao động và báo cáo trực tuyến theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

       Theo yêu cầu tại Công văn trên, các Doanh nghiệp tiến hành đăng ký tài khoản và báo cáo kết quả tự kiểm tra thực hiện PLLĐ trực tuyến trên trang thông tin điện tử, đề nghị các đơn vị đăng nhập vào địa chỉ trang thông tin điện tử http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn (sau đây gọi là trang web) là địa chỉ truy cập trên môi trường mạng để liên kết, tích hợp, đăng tải các kênh thông tin, tài liệu, các ứng dụng và dịch vụ trong lĩnh vực lao động để người lao động, người sử dụng lao động khai thác, sử dụng. Các đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh tiến hành tự kiểm tra thực hiện Pháp luật Lao động tại đơn vị mình và thực hiện báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến qua trang web nêu trên theo đúng thời gian quy định (trước ngày 15/9/2021).

       Để tải Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và mẫu phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động, các đơn vị có thể vào địa chỉ trang web nêu trên hoặc địa chỉ http://soldtbxh.angiang.gov.vn.

Tải về