|

Thanh tra

Tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động và báo cáo trực tuyến

Thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Thông tư 17) quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động (PLLĐ) của doanh nghiệp.

Ngày 15/6/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang ban hành Công văn số 1481/SLĐTBXH-TT về việc tự kiểm tra thực hiện Pháp luật Lao động và báo cáo trực tuyến gửi đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh - dịch vụ (gọi tắt là đơn vị) trên địa bàn tỉnh An Giang.

Để tự kiểm tra thực hiện Pháp luật Lao động và báo cáo trực tuyến theo nội dung tại Công văn số 1481, các đơn vị tiến hành đăng ký tài khoản và báo cáo kết quả tự kiểm tra thực hiện PLLĐ trực tuyến trên trang thông tin điện tử, như sau: các đơn vị đăng nhập vào địa chỉ trang thông tin điện tử http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn (sau đây gọi là trang web) là địa chỉ truy cập trên môi trường mạng để liên kết, tích hợp, đăng tải các kênh thông tin, tài liệu, các ứng dụng và dịch vụ trong lĩnh vực lao động để người lao động, người sử dụng lao động khai thác, sử dụng. Các đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh tiến hành tự kiểm tra thực hiện Pháp luật Lao động tại đơn vị mình và thực hiện báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến qua trang web nêu trên theo đúng thời gian quy định (trước ngày 15/9/2022).

Để tải Thông tư số 17 và mẫu phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động, các đơn vị có thể vào địa chỉ trang web nêu trên hoặc địa chỉ http://soldtbxh.angiang.gov.vn.

  Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động (PLLĐ) của doanh nghiệp: Downfile hướng dẫn