|

Người có công

An Giang nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng

      Với mục tiêu thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng, nhiều năm qua An Giang tập trung nguồn lực nâng cao đời sống người có công. Một trong những nội dung liên quan là tỉnh vừa có giải pháp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, tăng cường chất lượng của chế độ điều dưỡng tập trung. Ngày 12/12/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X kỳ họp thứ 11 (nhiệm kỳ 2021 – 2026) ban hành Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh An Giang.

(Đoàn người có công với cách mạng tỉnh An Giang đi điều dưỡng tập trung tại tỉnh Quảng Trị năm 2022)

 

      Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh An Giang, hỗ trợ 1.000.000 đồng/người để bổ sung phần chênh lệch phát sinh trong thời gian điều dưỡng tập trung của người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Với số tiền hỗ trợ mỗi người tham gia điều dưỡng tập trung theo Nghị quyết là 1.000.000 đồng/lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng, được cân đối chi cho các nội dung phát sinh trong thời gian điều dưỡng tập trung, giúp nâng cao chất lượng bữa ăn, chăm sóc y tế tăng cường sức khỏe, mở rộng hiểu biết các danh thắng nơi điều dưỡng, có thêm kinh phí mua sắm quà cho bản thân và gia đình, ... tạo điều kiện chăm lo tốt hơn về vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu thiết yếu, nguyện vọng chính đáng trong thời gian điều dưỡng tập trung, nâng cao hiệu quả của công tác điều dưỡng tập trung phục hồi sức khỏe. Từ đó người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng phấn khởi đăng ký tham gia điều dưỡng tập trung, sống tự tin, vui vẻ và mạnh khỏe hơn.

(Đoàn người có công với cách mạng tỉnh An Giang đi điều dưỡng tập trung tại TP. Đà Lạt năm 2022)

 

      Theo đó, từ năm 2023, mức chi đối với người có công đi điều dưỡng tập trung từ mức 3.423.200 đồng/người/lần (quy định chung) được nâng lên mức 4.423.200 đồng/người/lần (tại tỉnh An Giang), trong đó: ngân sách Trung ương chi trả 3.423.200 đồng/người, ngân sách tỉnh bổ sung 1.000.000 đồng/người để chi thêm cho các khoản: tiền ăn, thuốc trị bệnh, quà tặng, tham quan,... của người có công và thân nhân trong thời gian đi điều dưỡng tập trung, đảm bảo nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng và thân nhân của tỉnh An Giang. Đây là giải pháp nâng cao chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh An Giang, đủ cơ sở pháp lý, tính khả thi cao, được áp dụng trong chế độ điều dưỡng tập trung của người có công từ năm 2023, góp phần thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác ưu đãi đối với người có công với cách mạng và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025 về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh An Giang./.

Tải về

Các tin đã đưa