|

Lao động việc làm

Tuyên truyền về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24 tháng  9 năm 2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Ngày 01/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN.

Theo đó, UBND tỉnh đã giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trươngtriển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan hỗ trợ, tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm tra, giám sát; tổng hợp, báo cáo và tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có).

Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chủ động thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên và công khai danh sách thành viên tham gia đường dây nóng triển khai giải quyết các khó khăn, kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện.

Để chính sách hỗ trợ được tuyên truyền rộng rãi trên địa bàn tỉnh để người lao động và doanh nghiệp nắm rõ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh thông tin một số quy định cụ thể về chính sách này như sau:

1. Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

1.1. Đối tượng được hỗ trợ:

Người đang tham gia BHTN tại thời điểm 30/9/2021 hoặc đã dừng tham gia BHTN từ ngày 01/01/2020 - 30/9/2021 còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu (không bao gồm NLĐ làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chỉ thường xuyên, người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng).

Không áp dụng đối với người tự nguyện không nhận hỗ trợ.

1.2. Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ:

Hỗ trợ một lần bằng tiền căn cứ vào thời gian đã đóng BHTN chưa hưởng

trợ cấp thất nghiệp của NLĐ, cụ thể:

- Tham gia dưới 12 tháng, hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.

- Tham gia từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng, hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

- Tham gia từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng, hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

- Tham gia từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng, hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.

- Tham gia từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng, hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.

- Tham gia tử đủ 132 tháng trở lên, hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

1.3. Phương thức chi trả:

- Đối với người đang tham gia BHTN: Trước ngày 05/10/2021, Cơ quan BHXH chuyển danh sách để đơn vị SDLĐ đối chiếu, bổ sung (hoặc điều chỉnh) thông tin  của từng NLĐ và chuyển lại cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH chỉ trả tiền cho người lao động. Trường hợp không chi trả cơ quan BHXH sẽ thông báo nêu rõ lý do.

- Đối với NLĐ đã dừng tham gia BHTN tại tỉnh; đã nghỉ việc về từ các địa phương khác: NLĐ thuộc đối tượng và có nhu cầu liên hệ cơ quan BHXH chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021. Trong thời hạn 10 ngày cơ quan BHXH chi trả cho NLĐ. Cơ quan BHXH sẽ cỏ Thông báo qua UBND xã, phường, thị trấn để thông báo đến NLĐ chủ động liên hệ với cơ quan BHXH.

Lưu ý: Đối với NLĐ đang tham gia BHTN mà sau ngày 30/10/2021 chưa nhận hỗ trợ thì lập đề nghị hưởng hỗ trợ như đối với NLĐ đã dừng tham gia BHTN.

1.4. Hình thức thực hiện:

- Trực tuyến thông qua Công Dịch vụ công Quốc gia; Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các tổ chức I-VAN hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội sổ - VsslD;

- Thông qua dịch vụ bưu chính;

- Trực tiếp tại cơ quan BHXH cấp tính hoặc cấp huyện,

2. Giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

1.1. Đối tượng được hỗ trợ:

Đang tham gia BHTN cho người NLĐ trước ngày 01/10/2021 (không bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân; đơn vị sự nghiệp công lập cho ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên).

Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

1.2. Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ:

- Giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng đang tham gia BHTN.

- Thời gian thực hiện giảm mức đóng: 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2012,

1.3. Hình thức thực hiện:

Sẽ không phát sinh thủ tục hành chỉnh. Cơ quan BHXH căn cứ vào dữ liệu trên  phần mềm Quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, giảm mức đóng theo quy định: trước ngày 05/10/2021, gửi thông báo cho đơn vị tổng số dự kiến giảm trong 12 thẳng. Hàng tháng, cơ quan BHXH thực hiện giảm mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng đang tham gia BHTN thuộc trách nhiệm của NSDLĐ,

Tỉnh An Giang với quyết tâm hoàn thành sớm nhất việc thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tính ưu việt của chính sách BHTN trong lúc khó khăn, cấp bách đã luôn đồng hình cùng NLĐ và NSDLĐ, thực hiện tốt vai trò an sinh xã hội, hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19./.