|

Hoạt động ngành

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tích cực thực hiện tốt phong trào Thi đua “An Giang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong cả nước và tại tỉnh An Giang nhưng với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền An Giang, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc cộng với sự đồng sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân tỉnh An Giang nên tình hình dịch bệnh Covid-19 trong tỉnh đã được kiểm soát tốt. Tuy nhiên với tinh thần chủ động, không chủ quan, kịp thời xử trí các tình huống phát sinh và thực hiện mọi biện pháp để phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp trở lại, do hiện nay biến chủng mới Delta với khả năng lây nhiễm nhanh hơn, nguy hiểm hơn đã xuất hiện tại một số địa phương, gây tổn hại lớn về sức khỏe và tính mạng của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và mọi mặt của đời sống xã hội. Dịch bệnh có thể còn kéo dài và đang đặt ra nhiều thách thức lớn cho tất cả mọi người. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và hưởng ứng phong trào Thi đua “An Giang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thằng đại dịch Covid-19” của Ủy ban nhân tỉnh An Giang tại Kế hoạch số 523/KH-UBND ngày 19/8/2021, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch cụ thể hóa nội dung để tích cực hưởng ứng phong trào với mục đích: Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện tốt công tác cứu trợ, bảo trợ xã hội và những biện pháp cấp bách để hỗ trợ các nhóm lao động và người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân; Tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, cổ vũ tinh thần quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở khắc phục khó khăn do dịch Covid-19 gây ra; Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2021 đã đề ra. Kịp thời động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, có nhiều đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.


Quán triệt tinh thần Kế hoạch số 523, thực hiện đồng bộ, thống nhất trong nội bộ ngành và kịp thời phát hiện, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nêu cụ thể các nội dung ngành Lao động-TBXH phải tập trung thực hiện tốt để hoàn thành thắng lợi phong trào thi đua, gồm: Đảm bảo thực hiện tốt, kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Kế hoạch số 437/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang. Tập trung thực hiện kịp thời, đạt hiệu quả các hoạt động trợ giúp, đảm bảo trợ cấp thường xuyên đối với 100% đối tượng bảo trợ xã hội; quan tâm chăm lo hộ nghèo, cận nghèo và các nhóm đối tượng yếu thế tại cộng đồng theo quy định để “không một ai bị bỏ lại phía sau”; trợ giúp, cứu trợ kịp thời cho các đối tượng gặp thiên tai, tai nạn rủi ro đột xuất; phối hợp tổ chức cấp phát gạo cứu đói kịp thời, không để một người dân nào thiếu đói; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an sinh xã hội và an ninh chính trị. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời, công khai, minh bạch các chế độ ưu đãi đối với người có công và gia đình có công với cách mạng. Tăng cường tuyển sinh và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Phòng ngừa, hạn chế các vụ tranh chấp lao động tập thể, tai nạn lao động. Đẩy mạnh hoạt động giới thiệu, giải quyết việc làm cho người lao động. Phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành 6 tháng cuối năm 2021 theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh An Giang, các chỉ tiêu của Bộ Lao động - TBXH năm 2021.


 Với chức năng của ngành, Sở Lao động-TBXH An Giang luôn chủ động, tích cực hướng dẫn, đôn đốc các địa phương phối hợp hoàn thành việc rà soát xác định các nhóm đối tượng được hỗ trợ theo quy định, đồng thời chi hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Song song đó, Sở cũng chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của tất cả mọi thành phần để vận động mạnh thường quân, doanh nghiệp, hỗ trợ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ cho người dân gặp khó khăn, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo và các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội. Qua đó cho thấy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tinh thần sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn luôn chảy trong dòng máu “con rồng cháu lạc”. Với khẩu hiệu “mỗi người dân là một chiến sĩ”, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài phòng, chống dịch”, Sở luôn trong tâm thế sẵn sàng, quyết tâm, toàn thể cán bộ ngành lao động - thương binh và xã hội từ tỉnh đến cơ sở sẽ toàn tâm, toàn lực để vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh nhưng vẫn đảm bảo xử lý, giải quyết kịp thời các chính sách, chế độ đối với người lao động, người sử dụng lao động, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, … để tất cả mọi người, mọi nhà an tâm, tin tưởng vững bước trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19, góp phần cùng với cả tỉnh thực hiện tốt phong trào Thi đua “An Giang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.