|

Hoạt động ngành

Triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 803/KH-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022.

Theo đó, Kế hoạch xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính như: Cải cách thể chế, Cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy hành chính, Cải cách chế độ công vụ, Cải cách tài chính công, Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Kế hoạch phân công trách nhiệm của các phòng, đơn vị trong triển khai thực hiện cải cách hành chính và triển khai đến các phòng, đơn vị chủ động thực hiện trong năm 2022.

Đồng thời, Sở ban hành Kế hoạch số 3299/KH-SLĐTBXH ngày 27/12/2021 về Tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022. Qua đó, tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị. Đó cũng là một trong những nội dung trọng tâm trong thực hiện cải cách hành chính năm 2022.

Kế hoạch số 42/KH-SLĐTBXH

Kế hoạch số 3299/KH-SLĐTBXH