|

Hoạt động ngành

TTHC mới ban hành về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Theo đó, UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính gồm 02 TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đăng tải công khai và niêm yết dữ liệu đúng theo quy định; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để thiết lập quy trình điện tử lên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử cấp tỉnh.

Đính kèm Quyết định số 814/QĐ-UBND

Tải về