|

Hoạt động ngành

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch số 41-KH/ĐUK ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 205-KH/SLĐTBXH ngày 08 tháng 8 năm 2022 triển khai thực hiện. Ngày 08 tháng 9 năm 2022, Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp đến toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng bộ.

Quang cảnh Hội nghị tại Hội trường Sở  Lao động - Thương binh và Xã hội (Kèm theo hình ảnh)

Tại Hội nghị, Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Sở đã được nghe đồng chí Phan Tùng Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Huỳnh Đức Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Hồ Thanh Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Khối; đồng chí Trần Hồng Trân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trực tiếp truyền đạt các chuyên đề của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Trên cơ sở các nội dung đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt tại Hội nghị lần này, trong thời gian tới Đảng ủy Sở tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có tính khả thi cao, bám sát vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị, nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.