|

Giáo dục nghề nghiệp

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2020”

Responsive image
 

Ngày 14 tháng 6 năm 2018, Chủ tịch UBND đã ban hành quyết định số 1373/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2020” và kiện toàn Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2020”.

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2020” gồm 18 người. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng Ban. Bà Đặng Thị Hoa Rây, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là Phó Trưởng ban trực; ông Nguyễn Sĩ Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn là Phó Trưởng Ban. Các thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo An Giang, Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2020” gổm 07 người, trong đó đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là Tổ trưởng.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc là:

1. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” của tỉnh; định kỳ mỗi quý báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh; 6 tháng, cuối năm tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ, tổng kết tình hình thực hiện Đề án.

2. Tổ chuyên viên giúp việc có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Chỉ đạo Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” tỉnh An Giang.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số  1808/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch của UBND tỉnh cùng các văn bản trước đây trái với Quyết định này.