|

Bảo Vệ Chăm Sóc Trẻ Em

Triển khai công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2021

Ngày 26/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND triển khai công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2021. Nhằm đảm bảo các quyền của trẻ em được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo Công ước của Liên hiệp quốc và Luật trẻ em; kiểm soát và giảm thiểu tình hình tai nạn, thương tích trẻ em, xây dựng môi trường an toàn, thân thiện và ngăn ngừa các nguy cơ gây tổn thương cho mọi trẻ em; đồng thời, xây dựng và phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em đồng bộ, giảm tối đa tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, tạo cơ hội tốt nhất để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt phát triển, tái hòa nhập cộng đồng.

Theo Kế hoạch, trong năm 2021, An Giang phấn đấu đạt tỷ lệ 100% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em khuyết tật thuộc diện bảo trợ xã hội được hỗ trợ, chăm sóc tại cộng đồng; giảm 30% số vụ trẻ em bị xâm hại, bạo lực, xâm hại tình dục so với năm 2020; 100% trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục phát hiện được hỗ trợ, quản lý cas kịp thời; đạt tỷ lệ 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế và khám, chữa bệnh miễn phí theo quy định; đạt tỷ lệ 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi tái hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển; đạt tỷ lệ100% xã, phường, thị trấn triển khai thí điểm mô hình Ngôi nhà an toàn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em. Trong đó, mỗi huyện có ít nhất 01 xã, phường, thị trấn đạt 100% hộ gia đình có trẻ em đạt các tiêu chí Ngôi nhà an toàn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em; đến năm 2022 đạt 75% xã, phường, thị trấn được công nhận đạt các tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em theo đúng tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận quy định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ; đạt tỷ lệ 75% cha, mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em được cung cấp các kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bằng hình thức truyền thông; đạt tỷ lệ 100% cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp huyện, xã và cộng tác viên được nâng cao năng lực về chuyên môn; giảm 10% tỷ lệ trẻ em bị tại nạn thương tích và tử vong do đuối nước so với năm 2020.

Nội dung trọng tâm của công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2021 là: Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Xây dựng Kế hoạch tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em năm 2021; Xây dựng Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực xâm hại trên địa bàn tỉnh An Giang.

Bên cạnh đó, củng cố, kiện toàn và thay đổi tên gọi của Ban hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng thành Ban Bảo vệ trẻ em cấp tỉnh; Tổ chức kiểm tra việc thực Quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang; kiểm tra đánh giá việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2021 để xét thi đua khen thưởng các hoạt động và một số mô hình; Xây dựng mức chi phí hỗ trợ Cộng tác viên trẻ em tương xứng với nhiệm vụ mới theo Luật Trẻ em và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.