|

Bảo Vệ Chăm Sóc Trẻ Em

HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ trẻ em bị xâm hại và cộng tác viên bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày 19 tháng 8 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ 3 đã thông qua Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND quy định chế chế độ hỗ trợ trẻ em bị xâm hại và cộng tác viên bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang

Đối tượng áp dụng: Trẻ em bị xâm hại được quy định tại khoản 5 Điều 4 của Luật Trẻ em năm 2016; Cộng tác viên bảo vệ trẻ em được quy định tại khoản 5 Điều 8 của Luật Trẻ em năm 2016.

Chế độ hỗ trợ trẻ em bị xâm hại và cộng tác viên bảo vệ trẻ em:

Hỗ trợ trẻ em bị xâm hại:

- Hỗ trợ giải quyết khó khăn ban đầu cho trẻ em: 1.000.000 đồng/em.

- Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian điều trị bệnh:  100.000 đồng/ngày.

- Hỗ trợ tiền thuốc (đối với trẻ không có BHYT): 1.000.000 đồng/em.

- Hỗ trợ dụng cụ học tập giúp trẻ trở lại trường: 500.000 đồng/em.

Chế độ hỗ trợ cộng tác viên bảo vệ trẻ em:

Mức hỗ trợ hàng tháng 01 cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại địa bàn là 100.000 đồng/tháng/địa bàn.

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách cấp tỉnh bố trí hằng năm cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29 tháng 8 năm 2021./.

File đính kèm Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND