|

Bảo Vệ Chăm Sóc Trẻ Em

Thực hiện Thông tư hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em tại tỉnh An Giang

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020, về việc hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 01 năm 2021.


Thông tư này áp dụng đối với người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, cộng tác viên bảo vệ trẻ em, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, UBND các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.


Để thực hiện hiệu quả Thông tư trên địa bàn tỉnh An Giang, UBND tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Thông tư; hỗ trợ cho trẻ em được nhận chăm sóc thay thế theo quy định; tổ chức tư vấn, hướng dẫn triển khai chính sách, biện pháp hỗ trợ người nhận chăm sóc thay thế và trẻ em được thay thế; rà soát danh sách trẻ em tại các Cơ sở trợ giúp xã hội, tiếp nhận kiến nghị của Cơ sở trợ giúp xã hội để xem xét, quyết định hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chuyển trẻ em sang hình thức chăm sóc thay thế phù hợp…


Trong năm 2020 và 2021 tỉnh An Giang triển khai thực hiện thí điểm tại thị xã Tân Châu và huyện Chợ mới. Bên cạnh đó, các huyện còn lại triển khai thực hiện Thông tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao.


Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Lao động Thương binh và Xã  hội để được hướng dẫn, hỗ trợ, phối hợp thực hiện.

 

Tải về