|

Bảo Vệ Chăm Sóc Trẻ Em

Đảm bảo an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng khi trẻ em tham gia các hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục

 

 

Ngày 19/12/2022, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 27/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn sự tham gia của trẻ em vào hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục. Thông tư gồm 10 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2023. Theo đó, thông tư hướng dẫn cụ thể về quyền của trẻ em, cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em khi trẻ em tham gia vào hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục, như: Trẻ em có quyền bày tỏ ý kiến, nguyện vọng khi tham gia vào hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục; Việc lấy ý kiến của trẻ em phải phù hợp với độ tuổi, sức khỏe, mức độ trưởng thành và sự phát triển của trẻ em; Trường hợp trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên thì cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục phải có trách nhiệm lấy ý kiến của trẻ em và cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em; Trường hợp trẻ em dưới 07 tuổi thì cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em có quyền thay mặt trẻ em để trẻ em tham gia hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục. Trẻ em có quyền tham gia hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục trong trường hợp cơ sở, địa điểm mà trẻ em tham gia bảo đảm: an toàn, thân thiện, phù hợp với lứa tuổi, giới tính của trẻ em; phòng nghỉ, khu vực vệ sinh cá nhân phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em trong đó có trẻ em khuyết tật; bảo đảm dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm cho trẻ em. Trẻ em có quyền hủy bỏ việc tham gia nếu trẻ em thấy hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục không đáp ứng hoặc không phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của trẻ em. Cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em có trách nhiệm tôn trọng ý kiến, nguyện vọng của trẻ em.

Thông tư cũng quy định Quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức hoạt động có sự tham gia của trẻ em ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục; Trách nhiệm của hướng dẫn viên, điều phối viên, tình nguyện viên, người phụ trách trẻ em, giảng viên tham gia hoạt động có sự tham gia của trẻ em ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục và Chương trình, nội dung hoạt động có sự tham gia của trẻ em ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục.

Với các nội dung quy định trong thông tư, khi thực hiện các hoạt động có sự tham gia của trẻ em ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần nắm chắc các nguyên tắc, quy định pháp luật nhằm đảm bảo sự tham gia của trẻ. Đặc biệt, là nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của trẻ. Qua đó cho thấy công tác bảo đảm quyền tham gia của trẻ em không chỉ là việc tuân thủ pháp luật mà còn chính là phương pháp để đảm bảo sự an toàn, hiệu quả học tập, vui chơi cho trẻ, giảm nguy cơ tổn hại tới sự an toàn, tham gia và phát triển của trẻ em. Các hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục, nguy cơ trẻ em gặp rủi ro sẽ phát sinh, đặc biệt là trong bối cảnh các chương trình giáo dục, chương trình trại hè trong nước - quốc tế, học kỳ quân đội - cảnh sát, khoá tu mùa hè,... diễn ra trong dịp hè để phục vụ nhu cầu học tập, vui chơi cho trẻ. Thông tư 27/2022/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn sự tham gia của trẻ em vào hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục được ban hành để kịp thời hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân và gia đình về sự tham gia của trẻ em trong các hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục đảm bảo quyền của trẻ em, đảm bảo môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng, không phân biệt đối xử, kỳ thị cho sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam./.