|

Bảo Vệ Chăm Sóc Trẻ Em

Kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Nhằm phát hiện, can thiệp, hỗ trợ kịp thời trẻ em lao động sớm, trẻ em có nguy cơ lao động trái với quy định của pháp luật được hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển; Hình thành, phát triển và thực hiện có hiệu quả các mô hình phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh; Ngày 10/8/2021, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 1871/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang.


Theo kế hoạch, mục tiêu và định hướng đến năm 2030 là: Phòng ngừa phát hiện hỗ trợ can thiệp trẻ em lao động trái quy định của pháp luật (sau đây gọi là lao động trẻ em) và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em: Phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 - 17 tuổi xuống 5%; 80% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động khi có thông báo được hỗ trợ, can thiệp kịp thời được quản lý theo dõi; Trên 80% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em được tiếp cận giáo dục và đào tạo nghề phù hợp.


Truyền thông về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em: 75% cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, 80% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; 75% trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; 80% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình trong các làng nghề được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.


Đào tạo, tập huấn về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em: 70% công chức, viên chức cấp tỉnh và cán bộ, công chức cấp xã ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến vấn đề lao động trẻ em được tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em; 100% cán bộ phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở các cấp, các ngành được được tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản lý, phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em; 80% doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, 70% hợp tác xã, hộ gia đình, đặc biệt hợp tác xã, hộ gia đình trong các làng nghề được tập huấn các kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu lao động trẻ em.


Phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi xuống 4,5%; giảm tối đa tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong số lao động trẻ em và người chưa thành niên.
Đối tượng thực hiện là trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ tham gia lao động sớm và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật; cha mẹ, người chăm sóc trẻ; người sử dụng lao động tại các làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong phạm vi toàn tỉnh.


Phạm vi thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh, ưu tiên vùng có nhiều trẻ em nguy cơ tham gia lao động và trẻ em tham gia lao động sớm, vùng có nhiều làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

 

File đính kèm: Quyết định số 1871 /QĐ-UBND