|

Bảo trợ xã hội

Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang

 

 

Chiều ngày 08/5/2023 tại hội trường của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững  giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang Lễ ký kết Description: C:\Users\PC\Downloads\2.jpg Chương trình phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang. Buổi Lễ tham dự có Ông Nguyễn Tiếc Hùng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Ông Châu Văn Ly, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – TBXH; lãnh đạo các sở, ban, ngành và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố.

Trong buổi Lễ ký kết có 06 nội dung quan trọng cần được triển khai kịp thời và hằng năm với nội dung như sau:

1. Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật cảu Nhà Nước về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Huy động nguồn vốn hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo giảm nghèo bền vững.

3. Triển khai xây dựng thực hiện các mô hình giảm nghèo.

4. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng.

6. Tổ chức các hội nghị, hội thảo về xây dựng, nhân rộng mô hình giảm nghèo, biểu dương, khen thưởng các đơn vị cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

Nhằm mục đích, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 30 tháng 9 năm 2021của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030” và Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mực tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nâng cáo nhận thức và hành động về ý thức, trách nhiệm đối với công tác giảm nghèo bền vững, xác định giảm nghèo bền vững góp phần quan trọng tạo động lực cho sự phát triển bền vững của tỉnh; Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình về giảm nghèo trong cộng đồng dân cư, giám sát việc thực hiện Chương trình