|

Bảo trợ xã hội

Đẩy mạnh xã hội hóa chăm lo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội trên địa bàn Tỉnh theo Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội của Trung ương để chăm lo cho các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội. Các cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở chủ động, tích cực tuyên truyền và thực hiện xã hội hóa công tác an sinh xã hội và phúc lợi xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần đắc lực vào tiến trình phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh, giảm nghèo bền vững. Phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc xã hội hóa công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo, nâng cao đời sống của các hộ dân ở vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số, nâng độ bao phủ và mức độ hỗ trợ đối với nhóm đối tượng yếu thế được rộng khắp, huy động mạnh mẽ sự tham gia của cộng đồng, nâng cao nhận thức về vai trò của an sinh xã hội trong cán bộ, đảng viên, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, ngày 24/5/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa chăm lo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội trên địa bàn Tỉnh.

Để kịp thời triển khai Chỉ thị đến cơ sở, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị số 06-CT/TU nhằm mục tiêu: Huy động thêm các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quan tâm hỗ trợ các huyện biên giới, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, tiếp cận ngày càng tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; Tổ chức thực hiện Chỉ thị thiết thực, hiệu quả, phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh bình quân 1% - 1,2%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025, nâng cao chất lượng cuộc sống của người có công với cách mạng, người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giải pháp để triển khai thực hiện Chỉ thị cũng được Sở cụ thể hóa như sau: Tăng cường công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tổ chức triển khai sâu rộng Chỉ thị trên địa bàn Tỉnh với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp; Tham mưu UBND tỉnh phân công một số thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh theo dõi, phụ trách địa bàn nhằm giúp địa phương thực hiện Chương trình tốt hơn và đạt kế hoạch đề ra, đặc biệt là đối với 07 xã khu vực III, 09 xã khu vực I và 10 ấp đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, lồng ghép vào các chuyên trang, chuyên mục, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện Chỉ thị.

Bằng tất cả tấm lòng, tình cảm và tinh thần trách nhiệm của mình, các cấp lãnh đạo tỉnh An Giang xác định công tác chăm lo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để người dân nâng cao khả năng tự bảo đảm các điều kiện sống tốt hơn, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, tăng nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ các lĩnh vực đời sống xã hội, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội./.