|

Thông báo

V/v tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 và tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 19 tháng 4 năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 1143/SLĐTBXH-VP nhằm tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 và tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thông tin chi tiết xem file đính kèm

Tải về