|

Thông báo

Trường Thực hành sư phạm tại Trà Vinh tuyển dụng lao động

Để kịp thời thông tin đến tất cả người lao động trên địa bàn tỉnh An Giang về việc Trường Thực hành sư phạm tại Trà Vinh tuyển dụng lao động theo nội dung văn bản số 605/SLĐTBXH-LĐVLGDNN ngày 24/3/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh về việc phối hợp cung ứng, giới thiệu lao động Việt Nam cho Trường Thực hành sư phạm. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang thông tin đến người lao động được biết. Mọi chi tiết xem trong Thông báo đính kèm theo.

Tải về