|

Thông báo

V/v thực hiện Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 11/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

V/v thực hiện Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 11/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Tải về