Thông tin người phát ngôn

Ông Châu Văn Ly - Giám đốc Sở

02963.852851

Thông tin tiếp nhận phản ánh kiến nghị Quy định về thủ tục hành chính

1. Ông Châu Văn Ly - Giám đốc Sở: 02963.853.441
2. Tổ kiểm tra công vụ tỉnh:
- Số điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247
- Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn
3. Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh:
- Số điện thoại: 02963.957.006
- Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn