|

Thanh tra

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021

Hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp hàng năm nhằm phát hiện những bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục; phát huy những ưu điểm, khắc phục tồn tại, thiếu sót, phòng ngừa vi phạm, nâng cao ý thức, trách nhiệm của doanh nghiệp, người sử dụng lao động trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, kịp thời xử lý hành vi vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang được Ủy ban nhân dân tỉnh giao phó.

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã có Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của về phê duyệt Danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang. Đồng thời, ngày 09/12/2020 Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang đã ký Quyết định số 1148/QĐ-SLĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của Thanh tra Sở Lao động-TBXH trong năm 2021.

Căn cứ các Quyết định nêu trên, trong năm 2021, Thanh tra Sở sẽ chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai tổ chức 02 cuộc thanh tra và 09 cuộc kiểm tra việc tại 38 doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, nội dung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp, về thời gian thực hiện sẽ được triển khai từ tháng 3/2021 và kết thúc cuối tháng 11/2021./.