|

Thanh tra

Kế hoạch thanh tra năm 2021

Thực hiện quy định của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/12/2010; Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra lao động – thương binh và xã hội; Công văn số 464/TTr-THGS ngày 13/7/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về định hướng công tác thanh tra năm 2021, ngày 08/12/2020 Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang đã ký Quyết định số 1148/QĐ-SLĐTBXH ngày 08/12/2020 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021.

Theo đó, kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được xây dựng đảm bảo đối tượng đưa vào kế hoạch thanh tra năm 2021 là các đơn vị không trùng lắp với Kế hoạch của Thanh tra tỉnh An Giang và Thanh tra các Sở, Thanh tra các huyện, thành phố. Đồng thời, nội dung bám sát nhiệm vụ quản lý của ngành lao động – thương binh và xã hội gắn với việc thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Năm 2021, Thanh tra Sở sẽ chủ trì 09 cuộc thanh tra tại 09 đơn vị, cụ thể:

- Thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc quản lý và sử dụng kinh phí; thực hiện pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh;

- Thanh tra việc quản lý các nguồn kinh phí, các nguồn quỹ và công tác chi trả trợ cấp cho đối tượng người có công với cách mạng, nhà ở theo Quyết định số 22/QĐ-TTG ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; quản lý các nguồn kinh phí và chi trả trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội; việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo; việc chấp hành các quy định pháp luật giáo dục nghề nghiệp trong đó trọng tâm là thanh tra việc gắn giáo dục nghề nghiệp với giải quyết việc làm tại UBND thành phố Châu Đốc, UBND huyện Phú Tân, UBND huyện Tịnh Biên, UBND huyện An Phú và UBND huyện Châu Phú.

- Thanh tra diện rộng việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với Bảo hiểm xã hội thị xã Tân Châu, Bảo hiểm xã hội huyện An Phú và Bảo hiểm xã hội huyện Thoại Sơn.

Đồng thời, tiếp tục cuộc thanh tra toàn diện việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh An Giang (Giai đoạn II).

Để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch thanh tra năm 2021, Giám đốc Sở giao Chánh Thanh tra Sở thông báo đến các đơn vị, tổ chức biết. Các đoàn thanh tra lập kế hoạch chi tiết cho từng cuộc thanh tra, xác định rõ nội dung công việc, phương pháp tiến hành, nhân sự Đoàn thanh tra, duy trì, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ; kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các Đoàn thanh tra trong việc chấp hành quy trình, quy chế, giám sát đoàn thanh tra theo đúng quy định./.

Theo đó, kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được xây dựng đảm bảo đối tượng đưa vào kế hoạch thanh tra năm 2021 là các đơn vị không trùng lắp với Kế hoạch của Thanh tra tỉnh An Giang và Thanh tra các Sở, Thanh tra các huyện, thành phố. Đồng thời, nội dung bám sát nhiệm vụ quản lý của ngành lao động – thương binh và xã hội gắn với việc thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Năm 2021, Thanh tra Sở sẽ chủ trì 09 cuộc thanh tra tại 09 đơn vị, cụ thể:

- Thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; việc quản lý và sử dụng kinh phí; thực hiện pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh;

- Thanh tra việc quản lý các nguồn kinh phí, các nguồn quỹ và công tác chi trả trợ cấp cho đối tượng người có công với cách mạng, nhà ở theo Quyết định số 22/QĐ-TTG ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; quản lý các nguồn kinh phí và chi trả trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội; việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo; việc chấp hành các quy định pháp luật giáo dục nghề nghiệp trong đó trọng tâm là thanh tra việc gắn giáo dục nghề nghiệp với giải quyết việc làm tại UBND thành phố Châu Đốc, UBND huyện Phú Tân, UBND huyện Tịnh Biên, UBND huyện An Phú và UBND huyện Châu Phú.

- Thanh tra diện rộng việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với Bảo hiểm xã hội thị xã Tân Châu, Bảo hiểm xã hội huyện An Phú và Bảo hiểm xã hội huyện Thoại Sơn.

Đồng thời, tiếp tục cuộc thanh tra toàn diện việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh An Giang (Giai đoạn II).

Để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch thanh tra năm 2021, Giám đốc Sở giao Chánh Thanh tra Sở thông báo đến các đơn vị, tổ chức biết. Các đoàn thanh tra lập kế hoạch chi tiết cho từng cuộc thanh tra, xác định rõ nội dung công việc, phương pháp tiến hành, nhân sự Đoàn thanh tra, duy trì, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ; kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các Đoàn thanh tra trong việc chấp hành quy trình, quy chế, giám sát đoàn thanh tra theo đúng quy định./.