|

Bảo Vệ Chăm Sóc Trẻ Em

Xây dựng mô hình “Xã, Phường, Thị trấn phù hợp trẻ em” năm 2020

Thực hiện theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Năm 2019 toàn tỉnh An Giang có 110/156 (tỷ lệ 75%)  xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em.

 

 

   Nhằm đạt mục tiêu đề ra năm 2020 tiếp tục duy trì 75% xã, phường, thị trấn được công nhận đạt các tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội An Giang đã hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

          - Tổ chức rà soát, đánh giá các chỉ tiêu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; Đồng thời phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp để thực hiện tốt các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí số 03 (trẻ em bị xâm hại) và số 05 (trẻ em bị tai nạn thương tích).

- Đẩy mạnh công tác truyền thông các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em bằng nhiều hình thức như: tin, bài, tờ rơi, sách mỏng, áp phích, sinh hoạt nhóm, nói chuyện chuyên đề…Quan tâm tuyên truyền nâng cao nhận thức các cấp, các ngành, các bậc phụ huynh và cộng đồng trong việc xây dựng mô hình xã, phường phù hợp với trẻ em. Vận động mọi nhà, mọi người chung tay xây dựng môi trường bình đẳng, an toàn, lành mạnh, thân thiện, thực hiện quyền trẻ em để trẻ em được phát triển toàn diện; ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em.

- Thường xuyên rà soát, cập nhật các thông tin số liệu về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn để có các biện pháp trợ giúp kịp thời. Thực hiện tốt các chính sách trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đảm bảo mọi trẻ em thuộc đối tượng đều được hưởng đầy đủ các chính sách theo quy định. Xây dựng và hoàn thiện các chỉ tiêu về chăm sóc và giáo dục trẻ em trên toàn phường đảm bảo môi trường an toàn, thân thiện, lành mạnh./.