|

Bảo trợ xã hội

TP. Long Xuyên: Thực hiện chính sách hỗ trợ cho đối tượng là người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Qua rà soát các nhóm đối tượng là người lao động gặp khó khăn do đại  dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, tổng số người được hưởng chính sách là 8.583 người với tổng kinh phí hỗ trợ là 8.456.100.000 đồng.

Đến nay, TP. Long Xuyên đã cấp phát cho 8.483 người; số tiền: 8.356.100.000 đồng; tỷ lệ: 98,84%;  Hoàn trả: số lượng 09 người; số tiền: 9.000.000 đồng; tỷ lệ: 0,10%;  Chưa cấp phát: số lượng 91 người; số tiền: 91.000.000 đồng; tỷ lệ: 1,06%.

Trong tổng số 8.483 đối tượng là người lao động gặp khó khăn do đại  dịch COVID-19 đã được cấp phát, nhóm Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm đã cấp phát là 7.183 người, số tiền: 7.183.000.000 đồng; tỷ lệ 98,79%; Nhóm Người lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đã cấp phát là 33 người, số tiền: 33.000.000 đồng; tỷ lệ 89,19%.; Nhóm hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng:  Số người đã cấp phát: 95 người, số tiền: 95.000.000 đồng; tỷ lệ 97,9%; Đối tượng Người bán lẻ xổ số lưu động: Số người đã cấp phát: 1.172 người, số tiền: 1.045.100.000 đồng; tỷ lệ 99,49%.

Ngoài ra, TP. Long Xuyên cũng đã cơ bản hoàn thành 100% chi hỗ trợ cho trên 14.000 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng; người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với tổng kinh phí chi trả trên 16 tỷ đồng./.