|

Bảo trợ xã hội

Năm 2020, An Giang có 274 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg

Nhằm đảm bảo có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững; Thực hiện Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang đợt 1 năm 2020, An Giang đã triển khai xây dựng và hỗ trợ cho 274 hộ nghèo về nhà ở.

       Trong tổng số 274 hộ nghèo có nhu cầu vay vốn xây mới, sửa chữa nhà ở (bao gồm xây mới 270 hộ; sửa chữa 04 hộ). Đến nay, đã triển khai khởi công xây dựng nhà ở 274/274 (trong đó hoàn thành đưa vào sử dụng: 273 căn; đang xây dựng đạt từ 80% khối lượng: 01 căn). Số hộ tự tổ chức xây dựng nhà ở là 269/274 hộ, 05 hộ (già, neo đơn…) do đoàn thể, tổ cất nhà từ thiện của xã hỗ trợ xây dựng.

       Về diện tích bình quân nhà ở được xây dựng trong đợt này từ 24m2/căn (đối với hộ độc thân) đến 32 m2/căn theo quy định, vốn xây dựng ước tính từ 35 triệu đồng/căn đến 120 triệu đồng/căn cất mới từ 25- 45 triệu đồng/căn đối với sửa chữa (có sự đóng góp từ gia đình, dòng tộc và các tổ chức, cá nhân khác giúp đỡ). 

Nhà ở cho hộ nghèo được xây dựng đảm bảo chất lượng và 03 tiêu chuẩn cứng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng (nền cứng, khung – tường cứng, mái cứng)…

Qua việc triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã giúp cho các hộ nghèo nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao cuộc sống, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương.