Cổng thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh An Giang
 
   Đăng nhập
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 


Sáng ngày 27/2/2017, tại Hội trường Sở Lao động – TBXH tỉnh An Giang dưới sự chủ trì của Giám đốc Sở Lao động – TBXH và Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, hai Sở đã tiến hành Lễ bàn giao chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Dự Lễ bàn giao còn có Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bà Nguyễn Kim Hường, Phó Giám đốc Sở Lao động – TBXH và các Sở ngành như Nội vụ, Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính, Y tế và các phòng chuyên môn nghiệp vụ có liên quan.

Các tin đã đưa:
 
 


Ngày 9 tháng 3 năm 2017 UBND tỉnh An Giang Ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về Tổng kết 10 thi hành Luật Bình đẳng giới. Theo đó yêu cầu việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh. Đánh giá đúng tình hình 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các tin đã đưa:
 


Nhằm vận động có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ, giúp đỡ người có công với cách mạng và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ Quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Tri Tôn đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

Các tin đã đưa: