Cổng thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh An Giang
 
   Đăng nhập
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 


Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-SLĐTBXH  ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội do phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới trong năm 2020,

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo như sau:

Các tin đã đưa:
 
 


Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-SLĐTBXH  ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội do phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới trong năm 2020,

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo như sau:

Các tin đã đưa:
 


Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; Chỉ thị số 14 CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

Các tin đã đưa: