Cổng thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh An Giang
 
   Đăng nhập
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
Hoạt động Sở Ngành
Hội nghị Điển hình tiên tiến 05 năm (2015-2020) và Sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 06 tháng đầu năm 2020 (31/07/2020)

Ngày 30/7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến 05 năm (2015- 2020) Sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 06 tháng đầu năm 2020. Tham dự hội nghị có Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và Phòng Lao động- TBXH các huyện, thị, thành cùng các đại biểu là các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2015 – 2020.

Trong 5 năm qua, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia hưởng ứng, tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và của toàn ngành. Đến nay, phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành phong trào thi đua tiêu biểu, đi vào nền nếp, tạo được sự lan tỏa. Các phong trào thi đua đề xuất các giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”... được toàn thể công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành nói riêng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung.Với những kết quả, thành tích đã đạt được, hằng năm, có trên 98% công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 10% được tặng Giấy khen, 15% đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Nhiều lượt tập thể và cá nhân đã được các cấp có thẩm quyền khen tặng Bằng khen. Bên cạnh đó, Sở đều chỉ đạo và hướng dẫn trong nội bộ ngành cũng như các địa phương, đơn vị quan tâm chú ý phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình điển hình; các tập thể, cá nhân tiên tiến nổi bật về đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ và trong ứng dụng công nghệ thông tin để tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Ngành. Chủ động phát hiện và đề xuất khen thưởng kịp thời cho các trường hợp lập thành tích xuất sắc. Trên cơ sở đó chú ý lồng ghép phổ biến, tuyên truyền và noi gương học tập trong nội bộ. Góp phần khuyến khích, động viên tạo khí thế thi đua sôi nổi và tác động ngày càng lan tỏa, thúc đẩy cán bộ công chức, viên chức phấn đấu trong rèn luyện cũng như trong công tác. 

Bước sang giai đoạn 2020-2025, với chủ đề “Phát huy dân chủ-kỷ cương-trách nhiệm-sáng tạo, vì sự nghiệp Lao động, Người có công và Xã hội”, ngành LĐTBXH phát động phong trào thi đua trong nội bộ, chung sức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ của ngành 05 năm, giai đoạn 2020-2025. Tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu sắc trong nội bộ Ngành về  thi đua ái quốc theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Làm cho công chức, viên chức, người lao động nhận thức và xác định đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Trên cơ sở đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm và tự giác thi đua phấn đấu, góp phần thúc đẩy phòng trào phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả; Luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực tham mưu thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước của Ngành trên địa bàn tỉnh, trong đó: Tập trung đổi mới giáo dục nghề nghiệp, gắn giáo dục nghề nghiệp với giải quyết việc làm. Nâng cao chất lượng nguồn lao động, thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu lao động đáp ứng với yêu cầu tăng trưởng kinh tế và phát triển ổn định của tỉnh. Tiếp tục xây dựng, củng cố quan hệ lao động hài hòa tiến bộ. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Thường xuyên quan tâm, chăm lo người có công với cách mạng. Đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và phối hợp tăng cường phòng chống, làm giảm và ngăn chặn có hiệu quả trình trạng xâm hại trẻ em, tệ nạn mại dâm, ma túy và tội phạm buôn bán người. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đổi mới công tác chỉ đạo điều hành. Tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa và tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đúng trình tự, thủ tục, nhanh, gọn, không gây phiền hà, lãng phí cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu; Tiếp tục lồng ghép thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với phòng trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27-CT/TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Thường xuyên động viên công chức, viên chức, người lao động gương mẫu chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật và đoàn kết nội bộ. Gắn các phong trào thi đua với đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tăng cường sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Quan tâm đẩy mạnh công tác qui hoạch, đào tạo cán bộ; bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ công chức, viên chức. Đổi mới, nâng chất lượng các mặt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, công tác bổ nhiệm, khen thưởng,...Tạo chuyển biến mới về công tác quản lý cán bộ và đảm bảo bộ máy tổ chức, cán bộ của ngành ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Phát huy tốt vai trò xung kích, nòng cốt của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên...Thường xuyên động viên, thúc đẩy khí thế phấn đấu của đoàn viên, tích cực tham gia các phong trào thi đua chung. Tiếp tục quan tâm chú ý cải thiện, chăm  lo cải thiện điều kiện làm việc. Phấn đấu hàng năm 100% cán bộ công chức được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ được giao, có ít nhất  95% cá nhân và 100% tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên. Sở và các đơn vị thuộc Sở đều đạt Cơ quan văn hóa. Đảng bộ Sở và các chi bộ đều đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Đặc biệt các tổ chức đoàn thể xung kích Công đoàn và Đoàn thanh niên, phải đạt Tổ chức đoàn vững mạnh hàng năm.

Hội nghị đã nghe các đại biểu, các điển hình tiên tiến chia sẻ thành tích đạt được cũng như thảo luận những khó khăn, vướng mắc, các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, chăm lo người có công, đối tượng bảo trợ xã hội... trong thời gian tới để đạt những chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua danh sách 4 đại biểu đi dự đại hội thi đua yêu nước tỉnh và 3 đại biểu dự đại hội thi đua yêu nước của Bộ LĐTBXH.

Hội nghị cũng đã vinh danh 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc; 8 tập thể, 21 cá nhân được UBND tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Bộ LĐTBXH tặng bằng khen cho 7 cá nhân Giám đốc Sở LĐTBXH tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 10 cá nhân được vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020.

 

Thu Hằng

Các tin đã đưa:
Thông báo kết quả trúng tuyển bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội do phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới trong năm 2020 (23/09/2020)
Thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức làm việc tại đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang do phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới trong năm 2020 (10/09/2020)
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội năm 2020 (05/08/2020)
Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-TBXH năm 2020 (21/07/2020)
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-TBXH năm 2020 (23/06/2020)
Thông báo danh mục tài liệu tham khảo kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – TBXH năm 2020 (23/06/2020)
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2020 (15/06/2020)
Hội nghị Sơ kết việc triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (28/05/2020)
Địa chỉ trang thông tin tiếp nhận giải đáp thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (19/05/2020)
Hơn 247 tỷ đồng hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (08/05/2020)
 
 
 
 
 
 

Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu
 

Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải video..
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: Số 97, đường Trần Quang Diệu nối dài, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, tp Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điện thoại: (02963) 852 851
Email: soldtbxh@angiang.gov.vn