Cổng thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh An Giang
 
   Đăng nhập
 
 
 
 
Nội quy tiếp dân
Skip portlet Portlet Menu

QUY CHẾ

Tiếp công dân tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 266/QĐ-SLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2015)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về trách nhiệm tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ của công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ chức hoạt động tiếp công dân tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang và điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp công dân.

 Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

Thanh tra Sở; Trưởng các phòng nghiệp vụ, Trưởng các đơn vị thuộc Sở, cán bộ, công chức Sở được phân công tiếp công dân và công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang.

Điều 3. Mục đích của việc tiếp công dân

1. Tiếp nhận các thông tin, kiến nghị, phản ánh, góp ý về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; công tác điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang và các đơn vị thuộc Sở được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang; thụ lý, xác minh, giải quyết hoặc trả lời công dân đơn thuộc trách nhiệm của Sở và thực hiện tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác giải quyết đơn ngành lao động - thương binh và xã hội.

3. Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và thực hiện nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định pháp luật, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Điều 4. Nguyên tắc tiếp công dân

1. Việc tiếp công dân phải được tiến hành tại nơi tiếp công dân của Sở. Nghiêm cấm việc tiếp công dân tại nhà riêng.

2. Việc tiếp công dân phải công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và giữ bí mật, bảo đảm an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật.

3. Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Đối với người tiếp công dân:

a) Thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân.

b) Tiếp công dân ngoài giờ làm việc; tiếp ngoài cơ quan; tiếp tại nhà riêng.

c) Cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đe dọa, trả thù, trù dập người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

d) Không kịp thời xử lý, làm mất hoặc làm sai lệch các thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp.

e) Phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân.

f) Vi phạm Nội quy tiếp công dân.

2. Đối với người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:

a) Tự ý ghi âm, quay phim, chụp ảnh tại nơi tiếp công dân khi chưa được sự đồng ý của người có thẩm quyền.

b) Mang vũ khí, hung khí, vật liệu nổ, các chất dễ cháy, chất độc hại, nguy hiểm và súc vật vào nơi tiếp công dân của Sở.

c) Lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để tuyên truyền chống Nhà nước, xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người tiếp công dân,  người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo, người thi hành nhiệm vụ, công vụ; kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người tại nơi tiếp công dân gây rối an ninh, trật tự công cộng.

d) Vi phạm các vi phạm khác trong Nội quy, Quy chế tiếp công dân.

Chương II

TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN

Điều 6. Tiếp công dân thường xuyên

1. Chánh Thanh tra Sở chịu trách nhiệm phân công cán bộ, công chức thực hiện tiếp công dân thường xuyên.

2. Nơi tiếp công dân phải niêm yết nội quy tiếp công dân, bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết và phương tiện làm việc để phục vụ cho việc tiếp công dân được thuận tiện, theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 7. Tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở

1. Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 của tháng trong giờ hành chính, nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết, ngày họp hoặc công tác đột xuất sẽ tổ chức tiếp dân vào ngày làm việc liền kề tiếp theo; trường hợp không thể sắp xếp tiếp được thì Giám đốc Sở ủy quyền cho Phó Giám đốc tiếp công dân theo định kỳ.

Ngoài lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng, Giám đốc Sở tiếp khi công dân có yêu cầu, công dân đăng ký trước nội dung với người tiếp công dân; người tiếp công dân báo cáo Giám đốc Sở và thông báo lịch tiếp cho công dân.

2. Chánh Thanh tra Sở chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ (khi có yêu cầu) chuẩn bị nội dung, hồ sơ, tài liệu có liên quan trước khi Giám đốc Sở hoặc Phó Giám đốc Sở tiếp công dân.

3. Chánh Thanh tra Sở, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Trưởng các đơn vị thuộc Sở tham gia tiếp công dân với Giám đốc Sở hoặc Phó Giám đốc Sở khi có phân công.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Giám đốc Sở hoặc Phó Giám đốc Sở tiếp công dân, Chánh Thanh tra Sở, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Trưởng các đơn vị thuộc Sở phối hợp thực hiện kết luận, chỉ đạo tại buổi tiếp công dân.

Điều 8. Thời gian và địa điểm tiếp công dân:

1. Việc tiếp công dân được thực hiện trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần.

+ Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ.

+ Buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

2. Địa điểm tiếp công dân tại “Phòng Tiếp công dân” của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang, số 50B Lý Thường Kiệt, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Chương III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐẾN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH; TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN

Điều 9. Khi đến nơi tiếp công dân, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các quyền sau đây:

1. Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

2. Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình.

3. Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân.

4. Nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

5. Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không sử dụng thông thạo tiếng Việt thì có quyền sử dụng người phiên dịch.

6. Đối với trường hợp tố cáo, được yêu cầu giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích, lời ghi âm, hình ảnh của người tố cáo.

7. Được tiếp theo thứ tự đã đăng ký tại Sở (trường hợp cùng lúc có nhiều người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh), trường hợp đặc biệt sẽ do người chủ trì buổi tiếp công dân quyết định.

8. Các quyền khác theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 10. Khi đến nơi tiếp công dân, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các nghĩa vụ sau đây:

1. Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền, giấy mời (nếu có):

- Trường hợp người trình bày là người đại diện của người khiếu nại thì xuất trình các giấy tờ chứng minh việc đại diện hợp pháp của người khiếu nại, gồm: giấy tờ chứng minh người khiếu nại là người không có năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; giấy tờ chứng minh là người giám hộ hoặc giấy tờ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người khiếu nại cư trú hoặc văn bản nêu rõ lý do, nội dung đại diện (đối với trường hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã là đại diện).

- Trường hợp người trình bày là người được ủy quyền khiếu nại thì xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân, hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền của người khiếu nại có công chứng, chứng thực, giấy ủy quyền của Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại.

- Trường hợp có luật sư, trợ giúp viên pháp lý, thì phải xuất trình: Thẻ luật sư, thẻ trợ giúp viên pháp lý; Giấy yêu cầu giúp đỡ về pháp luật của người khiếu nại; Quyết định phân công trợ giúp pháp lý; Giấy giới thiệu của tổ chức hành nghề luật sư đối với trường hợp luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư hoặc giấy giới thiệu của Đoàn luật sư nơi luật sư đó là thành viên đối với trường hợp luật sư hành nghề với tư cách cá nhân; Giấy ủy quyền của người khiếu nại.

2. Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân.

3. Trình bày trung thực sự việc, nói rõ yêu cầu, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản những nội dung trình bày đã được người tiếp công dân ghi chép lại.

4. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tiếp công dân; hướng dẫn của người tiếp công dân và bảo vệ cơ quan.

5. Không được can thiệp việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người khác. Trường hợp nhiều người (từ 05 người trở lên) cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (người đại diện phải là người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh). Việc cử người đại diện được thực hiện như sau:

- Trong trường hợp có từ 05 đến 10 người thì cử 01 hoặc 02 người đại diện.

- Trong trường hợp có trên 10 người thì có thể cử thêm người đại diện, nhưng không quá 05 người.

6. Giữ gìn trật tự, vệ sinh chung.

Điều 11. Trách nhiệm của người tiếp công dân

1. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải bảo đảm trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ công chức, viên chức theo quy định.

2. Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền); có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, lý do và những yêu cầu giải quyết; cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

3. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.

4. Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết đối với các trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

5. Trực tiếp xử lý hoặc phân loại, trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.

6. Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và báo người có thẩm quyền xử lý, giải quyết.

Điều 12. Những trường hợp được từ chối tiếp công dân

Người tiếp công dân được từ chối tiếp người đến nơi tiếp công dân trong các trường hợp sau đây:

1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, những người đang trong tình trạng bị xúc động mạnh về tinh thần, người đại diện không hợp pháp. Riêng  đối với người có nhược điểm về thể chất phải có người giám hộ.

2. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân.

3. Người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh kéo dài và những trường hợp đã có trả lời chính thức của Sở thì người tiếp công dân tham mưu lãnh đạo ban hành Thông báo từ chối tiếp công dân.

4. Gây rối, mất trật tự ở nơi tiếp dân. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Chương IV

HOẠT ĐỘNG TIẾP CÔNG DÂN

Điều 13. Công bố thông tin về việc tiếp công dân

1. Chánh Thanh tra Sở chịu trách nhiệm niêm yết công khai thông tin về việc tiếp công dân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang tại nơi tiếp công dân và công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

Nội dung thông tin cần công bố bao gồm:

a) Nơi tiếp công dân.

b) Thời gian tiếp công dân thường xuyên.

c) Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở; thành phần tham dự và dự kiến nội dung tiếp công dân của các buổi tiếp công dân định kỳ.

2. Lịch tiếp công dân phải được niêm yết chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tiếp công dân (trừ trường hợp tiếp đột xuất).

Điều 14. Tiếp nhận và xử lý bước đầu khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

1. Khi công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công dân yêu cầu công dân nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu, giấy ủy quyền (nếu có); tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc hướng dẫn người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày nội dung vụ việc.

2. Nội dung công dân trình bày phải được ghi vào sổ tiếp công dân gồm: số thứ tự, ngày tiếp, họ tên, địa chỉ, nội dung sự việc, quá trình xem xét, giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền (nếu có); yêu cầu, đề nghị của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tiếp nhận, xử lý vụ việc.

Trường hợp người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chưa có đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công dân hướng dẫn viết đơn hoặc ghi lại đầy đủ, chính xác nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh bằng văn bản và yêu cầu công dân ký xác nhận hoặc điểm chỉ; trường hợp nội dung đơn không rõ ràng, chưa đầy đủ thì người tiếp công dân đề nghị người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh viết lại đơn, bổ sung vào đơn những nội dung chưa rõ, còn thiếu hoặc bổ sung tài liệu, chứng cứ.

3. Trường hợp nhiều người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung thì người tiếp công dân hướng dẫn cử người đại diện (thể hiện bằng văn bản có chữ ký của tất cả những người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh) để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trường hợp công dân trình bày bằng miệng các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nếu thấy cần thiết thì yêu cầu viết thành văn bản và ký tên xác nhận.

4. Trường hợp trong đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công dân hướng dẫn người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh viết thành đơn riêng để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

5. Trong quá trình tiếp người tố cáo, người tiếp công dân phải giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích, tài liệu người tố cáo (trừ khi người tố cáo đồng ý công khai); không được tiết lộ những thông tin có hại cho người tố cáo.

Điều 15. Phân loại, xử lý nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong quá trình tiếp công dân

1. Phân loại, xử lý nội dung khiếu nại, tố cáo trong quá trình tiếp công dân:

a) Trường hợp khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền thụ lý của Sở và đủ điều kiện thụ lý thì người tiếp công dân tiếp nhận thông tin, tài liệu, chứng cứ kèm theo, đồng thời báo cáo lãnh đạo Sở phân công thụ lý.

b) Trường hợp khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền thụ lý của Sở thì người tiếp công dân hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để khiếu nại, tố cáo. Trường hợp khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở mà chưa được giải quyết thì người tiếp công dân báo cáo người có thẩm quyền yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở giải quyết.

c) Trường hợp khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật thì người tiếp công dân giải thích, hướng dẫn để người đến khiếu nại, tố cáo chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo, các nội dung thông báo trả lời của cơ quan thẩm quyền và yêu cầu công dân chấm dứt việc khiếu nại, tố cáo.

2. Phân loại, xử lý nội dung kiến nghị, phản ánh trong quá trình tiếp công dân:

a) Trường hợp kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thì người tiếp công dân báo cáo lãnh đạo Sở phân công bộ phận chuyên môn nghiên cứu đề xuất xem xét, giải quyết.

b) Trường hợp kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thì người tiếp công dân soạn thảo văn bản trình lãnh đạo Sở ký chuyển đơn hoặc chuyển bản ghi lại nội dung trình bày của người kiến nghị, phản ánh đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để nghiên cứu, tiếp thu, xem xét, giải quyết.

Điều 16. Thông báo kết quả xử lý, giải quyết đơn cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang

Khi nhận được khiếu nại, tố cáo do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến; trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày đơn được xử lý, giải quyết, người tiếp công dân có trách nhiệm tham mưu lãnh đạo Sở ban hành văn bản thông báo kết quả cho cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đơn biết.

Điều 17. Thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, Lãnh đạo Sở, Thanh tra Sở trả lời trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bản đến người đã đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một trong các nội dung sau đây:

1. Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được thụ lý để giải quyết.

2. Việc xem xét khiếu nại, tố cáo để thụ lý cần có thời gian do phải xác minh thêm theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật chuyên ngành.

3. Từ chối thụ lý đối với khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc không đủ điều kiện thụ lý.

4. Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Thanh tra Sở phân công cán bộ, công chức trực tiếp theo dõi, quản lý công tác tiếp công dân và đảm bảo thực hiện việc ghi chép, tổng hợp nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại các buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Sở và chịu trách nhiệm quản lý tài sản, thiết bị tại phòng tiếp công dân của Sở, đảm bảo trật tự, an toàn nơi tiếp công dân, áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền và báo cáo người có thẩm quyền để xử lý đối với mọi tình huống phức tạp xảy ra.

2. Thanh tra Sở giúp lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện Quy chế này và theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình tiếp công dân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang theo quy định.

3. Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm phối hợp với Chánh Thanh tra đảm bảo thực hiện tốt Quy chế này, đồng thời đảm bảo các các điều kiện về cơ sở vật chất tại địa điểm tiếp công dân và thực hiện các chế độ theo quy định cho cán bộ, công chức được phân công công tác tiếp công dân.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc Chánh Thanh tra Sở kịp thời báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

5. Đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác tiếp công dân thì được khen thưởng, nếu vi phạm thì tuỳ theo tính chất và mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./. 

 

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

Đặng Thị Hoa Rây

 

 

 
 
 
 
 
Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: 50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên.
Điện thoại: (0763) 852 851
Email: soldtbxh@angiang.gov.vn