Cổng thông tin điện tử Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh An Giang
 
   Đăng nhập
 
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Văn bản pháp quy
Skip portlet Portlet Menu
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
***
Skip portlet Portlet Menu
 
This portlet is temporarily disabled.
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 


 Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 5/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 68/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang;

Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang thông báo Danh mục tài liệu tham khảo kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - TBXH năm 2020, cụ thể như sau:


Các tin đã đưa:
 
 


Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 5/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 68/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang;

Trên cơ sở kết quả rà soát hồ sơ đăng ký đủ điều kiện, Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang năm 2020 thông báo đến các thí sinh có tên (theo danh sách đính kèm) tham dự kim tra, sát hạch tuyển dụng viên chức, cụ th như sau:

Các tin đã đưa:
 


Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang, sự chỉ đạo về chuyên môn của Bộ Lao động - TBXH, sự phối hợp đồng bộ của các sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể, trong đó với sự nổ lực không ngừng của ngành lao động - thương binh và xã hội trong triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Các tin đã đưa: